لیست قیمت فلزیاب شرکت فلزیاب IKPV

لیست قیمت فلزیاب شرکت فلزیاب IKPV

لیست قیمت فلزیاب

لیست قیمت فلزیاب

 

مدل فلزیابنوع سیستمقیمت (تومان)
RPM-4شاقول800000
PMR-IR1آنتن راداری500000
RPM-3شاقول1100000
RPM-2شاقول1200000
RPM-1آنتن راداری850000
PMR-IR2آنتن راداری900000
TOMAS-SAT1آنتن راداری1600000
PV 5000بوقی (پالسی)2100000
AUTOCRATآنتن راداری2200000
TOMAS-SAT3آنتن راداری2200000
GOLDEN WINآنتن راداری3200000
TORNADOبوقی (پالسی)2800000
DMF-Tآنتن راداری3200000
PV 5000-MULTIبوقی (پالسی) – آنتن راداری3400000
دراک 101بوقی (پالسی)3500000
دراک 102بوقی (پالسی) – آنتن راداری3900000
دراک 116بوقی (پالسی) – تصویری4100000
MINI GPRتصویری – لایو اسکن4200000
TORANDO IMAGINGبوقی (پالسی) – تصویری4500000
AJM BUGLEبوقی (پالسی)4800000
SNMبوقی (پالسی) – آنتن راداری4900000
دراک 110بوقی (پالسی) – آنتن راداری – آنتن راداری5300000
DERAK SUPER SENSOR GPRیون یاب – تصویری5400000
RICHEL M-20تصویری – لایو اسکن720 دلار آمریکا
AJM 13300بوقی (پالسی) – آنتن راداری6500000
DMF-Yآنتن راداری4700000
AJM IMAGING PRبوقی (پالسی) – تصویری7500000
ZICCO X1آنتن راداری8300000
PV IMAGINGبوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری9500000
RICHEL M-40تصویری – لایو اسکن1350 دلار آمریکا
DMF-TYآنتن راداری12500000
AJM IMAGINGبوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری – یون یاب15500000
ANTARESبوقی (پالسی) – تصویری – یون یاب18500000
KOMATSU A-U-2تصویری – لایو اسکن40000000
DMF MULTI IMAGINGبوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری22000000
RICHEL M-80تصویری – لایو اسکن – لایو ویدئو2600 دلار آمریکا
TACHAR T1بوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری – یون یاب – GPR30000000
HS366 Professionalبوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری – سنسور – لیزر33000000
KOMATSU A-U-4تصویری – لایو اسکن70000000
RICHEL M-160تصویری – لایو اسکن – لایو ویدئو5100 دلار آمریکا
KOMATSU A-U-8تصویری – لایو اسکن – لایو ویدئو110000000
IKPV PROبوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری – یون یاب – سنسور GPR132000000
KOMATSU A-U-16تصویری – لایو اسکن – لایو ویدئو15500 دلار آمریکا
IKPV BEST PROFESSIONALبوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری – یون یاب – سنسور GPR160000000

فروش فلزیاب